Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Parancsolat

Wass Albert A magyar nemzet hét parancsolata

“Az Úristen kegyelméből azonban nincsen veszedelem a megmaradás lehetősége nélkül. Ha fölismerjük a veszedelmet, és él bennünk az akarat, hogy segítsünk magunkon, az Úr is velünk lesz!
S ha már egyebet vénségemnél fogva nem is tehetek: szavakba foglalhatom a törvényt, mely részben minden nemzetre egyformán vonatkozik, de különösképpen a magyarra.
És elnevezhetem ezt a törvényt A MAGYAR NEMZET HÉT PARANCSOLATÁNAK:

1. Tiszteld és szeresd a te Uradat, Istenedet, teljes szívedből, minden erődből és rajta kívül más istened ne legyen. Bálványt ne imádj! A pénz mindössze eszköz, nem istenség. Érdekimádat, ön-imádat hamis utakra vezet embert és nemzetet egyaránt.

2. Magyar mivoltodat, az Úr legszebb ajándékát, meg ne tagadd soha! Őrizd, ápold, add át fiaidnak, mert csak addig marad rajtatok az Úr szeme, míg e nemzethez hívek maradtok. Ki nemzetét elhagyja: az Urat tagadja meg, s elvész nyom nélkül a népek tengerében.

3. De ne gyűlöld azt, aki más nemzethez tartozik. A gyűlölet méreg, mely megmérgezi az elmét, és gyűlöletet terem. Rokonod minden isten-fia ember, bármely nyelvet beszéljen is.

4. Szeress minden magyart, mert testvéred Ő: nemzeted fia. Segítsd és támogasd, mert közös hazát adott nektek az Úr. Ki testvére ellen fordul, vagy megcsalja azt: önmagát rövidíti meg ezzel, saját nemzetét gyöngíti, s az Úr parancsa ellen vétkezik. Ki széthúzás magját veti el: romlást arat.

5. Ki bántja a magyart: téged is üt. Nemzeted jussát, igazát védeni kötelességed. Csak úgy lesztek erősek, ha megvéditek egymást. Bárki magyar vesztesége a te veszteséged is.

6. Légy becsületes, tisztességes és igaz! Ezek azok az emberi értékek, melyeken nemzeteknek, országoknak épülniök kell. Hamis szó, hamis cselekedet ingoványba vezet. Aki csalásra épít: nyakát töri. A felelőtlen ember homokra épít, amit elfúj a szél, és elmos az eső. A becsületesség olyan, mint a sziklakő: kemény és maradandó. Bár úgy tűnik ma, mintha csak a hamisak, gazok és gonoszok számára gyümölcsözne az élet; ne irigyeld őket! Összeomlik alattuk a csalásra épült világ. A jövendő az igazaké. Haladj csak bátran a becsület és tisztesség útján, a jövendő az igazakkal van.

7. Legyetek bátrak és hűségesek egymáshoz és a magyar nemzethez, mert az Úr szereti a bátrakat és a hűségeseket, s megsegíti azokat, akik az igazság útjain járnak.

Őrizzétek szívetekben ezeket a parancsolatokat, s meglássátok: az Úr veletek lesz! “

Forrai Sándor: A magyar nemzettudat tízparancsolata

1. Magyar! Szeresd a te Istenedet teljes szívedből, minden erődből. Ne felejtsd el, hogy az Isten szavunk jelentése Őslélek, öröktől fogva a világmindenséget teremtő lélek, melynek fogalmát egyedül csak a magyar nyelv tudja ilyen pontosan kifejezni, ragaszkodj hozzá minden körülmények között.

2. Merjél újból minden igyekezeteddel a magyar nemzet szemléletében élni, gondolkodni, alkotni, minden cselekedeted nemzeti érdekünket szolgálja.

3. Tartsd szem előtt, hogy legyen a magyar jövőben minden magyar igaz testvére és minden más népnek, elsősorban itt a Kárpát-medencében felebarátja.

4. Becsüld meg mindazt, ami a miénk, ami magyar, múltunkkal, történelmünkkel, kultúránkkal kapcsolatos. Ennek ismerete nemzeti tudatunkhoz hozzátartozik, enélkül nem lehetsz jó magyar.

5. Boldogulni, alkotni csak közösségben tudsz, elsősorban a családi közösségben, mely minden közösségnek, a nemzetközöségnek is alapja, magva, ezért fontos, hogy a családi közösség szilárd alapokon nyugodjon, mert ha azok felbomlanak, az veszélyezteti egész nemzetközösségünket is. Vigyázz és óvd, mert felelős vagy a családodért.

6. Tanuljad, hogy minden nemzet támasza, talpköve a tiszta erkölcs, mely ha megdől, nemzetünk kerül veszélybe. Ennek elkerülése érdekében gyakorold a tiszta erkölcsöt, szeresd a munkát, követve őseink példáját, mely egyúttal magyar testvéreink megbecsülését is jelenti.

7. Ha a közigazgatásban vagy egyéb területen tisztséget vállaltál, akár az államvezetésben, kötelességed a nemzet javára cselekedned, minden idegen vagy önös érdek félretételével.

8. Kötelességed neked és minden magyarnak ősi magyar nyelvünk tisztaságának megőrzése, a felesleges idegen szavak kerülése. Amely nép elveszti nyelvét, az elvész.

9. Becsüld meg ősi magyar rovásírásunkat, mert népünk olyan ősi kulturális öröksége, amely ma már egyetlen európai népnek sincs. Tudd meg, hogy mai latin nagybetűs írásunknak is egyik alapja a székely-magyar rovásírás.

10. Hazádnak rendületlenül légy híve, oh magyar! Nemzettudatod adjon erőt, hogy Isten akaratából a nagyvilág bármely részén, a hazában vagy idegenben, emelt fővel, magyarként élhess.

A nemzet tízparancsolata:

1. Higgyél nemzetedben, és magadban is hinni fogsz.

2. Szeresd népedet, és téged is igazán szeretni fognak.

3. Nevesd ki a győztesek hazugságait, és kutasd ki a valóságot népedben bízva.

4. Vesd meg a hazugság szolgáit, mert ezek gyűlöletet vetnek és pusztulást hoznak a népekre!

5. Vezesd a hazugságok alatt megvakultakat, hogy el ne botoljanak! Gyógyítsd meg beteg lelküket! Viseld el türelmesen gyűlöletüket, mert az ellenséges hazugságpropaganda áldozatai. Fivéreink és nővéreink ők. Gondozd őket, ahogy egy tisztességes nép sebesült harcosait gondozza!

6. Tudd, hogy semmi sem erősebb, mint a szellem, és ne félj ellenségeink gyilkos gépezeteitől, mert ezek értéktelen ócskavassá válnak, ha a szellem elfordul tőlük!

7. Tudd, hogy népünknek az abszolút szellem adta a tudást! Ebből a tudásból nő ki népünk ereje az anti-nép legyőzésére, amely világszerte rabszolgává teszi és legyilkolja a a népeket.

8. Tudd, hogy a gyűlölet elsötétíti a valóságot és az igazságosságot gyalázza! Akit a gyűlölet vezet, az nem a valóságért és igazságért harcol. A gyűlölet angyalává válik - mint ellenségünk.

9. Tudd, hogy csak az ellenségen keresztül látszik igazi nagyságunk, mely fölszabadítja a világot. Ne átkozd az ellenséget, hanem foglald be imádságaidba, hogy legyen ő is részese az abszolút szellem tudásának.

10. Bárhol is legyél, szavazz a valóságra! A valóság akkor győz, ha félelem nélkül beszélünk róla.


Nemzeti Önvédelmi Alaptételek
(Lajdi-féle kiskáté)

1.Istentől, embertől, szellemtől független valóság nincs. A Nemzet, a Haza javulása a Te javító tevékenységedtől függ, jobbítását csak magad jobbítása által érheted el!
2.Merjél Hazádban Magyar lenni!
3.A nemzeti hovatartozást nem egyedül a származás határozza meg, hanem a lelki azonosulás, az elkötelezettség irányultsága. Ezért mindenkit és mindent elemien tarts a magadénak és becsüld meg aki, és ami magyar!
4.Vond meg a hatalmat az életedben, s a családod életében azoktól az erőktől, amelyek téged, családodat és nemzetedet megalázzák, gyalázzák, rosszra, bajra, lefelé viszik!
5.Ne végy többé részt egyetlen szívdobbanásoddal sem mozgalmaikban, akaratukat ne teljesítsd, ne beszéld az ő 'nyelvüket', 'termékeiket' sem lelki, sem fizikai valóságukban ne vásárold, hatalmukat a magad belső életében ne ismerd el!
6.Ne Hazudj! Ne vegyél részt hazugságban! Ne támogass hazugságot!
7.Tekintsd ellenségnek azokat az egyházalakulatokat, politikai organizációkat, melyek gyűlöletet szítanak, megalázzák az emberi lelket, törvénykezésük által nemzetgyilkosságot terveznek, népességünk számának csökkenését idézik elő, mert a mi hitünk nem tűri a sötétség jelenlétét! A fény sosem gyűlöletből szünteti meg a sötétséget, hanem szükségszerűségből, mert ez a természete. A magyarnak is alaptermészetéből adódik a sötétség erői elleni hadjárat.
8.Utasíts el mindenféle szégyenérzetet, amit lelki tisztaságod, családi és magánéleti, vallási elkötelezettségeid fölött éreztetni szeretnének veled!
9.Minden erőddel helyezkedj szembe a lét- és nemzetrontó erőkkel! Passzív rezisztenciával, és ha kell, tettlegesen is harcolj ellenük. Ebben eszközeid az egyenes, nyílt magyar beszéd, nyílt állásfoglalásaidban az igen és a nem nyilvánvaló tétele, tanúságtétel a jóról, az emberszeretet, az életigenlés, Isten rád szabott törvényeinek betartása, jellemesség, bátorság, az átmeneti nehézségek vállalása, társaid csendes, békés meggyőzése, tanulás, személyes életpéldád. De mindenekelőtt a nemzeti önbecsülésed, mely magyar szeretetben, nemzeted iránti elkötelezettségedben nyilvánuljon meg!
Kitartás! Küzdelem! Áldozat!

Lajdi Róbert - Aranykopjások N.H.H.
Erdélyi magyarok tízparancsolata

A minap a Bethlen Könyvtárban egy kis nyomtatott füzetecske vonta magára a figyelmemet. Címlapján ez volt olvasható:Erdélyi Magyarok Könyvesháza 110. szám.Gábor Áron, az ágyúöntõ székely, Budapest,1921. Kiadja a Bocskai Szövetség. Ára 5korona. A címlap még egy igen jellegzetes székelykaput ábrázol, elõtte pedig egy székelyférfi, meg egy székely asszony népviseletben.A Gábor Áronról szóló 15 és fél oldalas ismertetõ után az erdélyi magyarok alább közölt - tízparancsolata következik.

I.Ne vándorolj ki Erdélybõl, sõt ha a mostohaviszonyok arra is kényszerítettek volna, hogy ideiglenesen eltávozzál onnan, mihelyt lehet,azonnal térj vissza, mert Erdély csak úgy veszhet el, ha megfogyatkozik benne a magyarság.A hazát nem a hegyek, a völgyek, a folyók és a mezõk alkotják, hanem azok, kik benne laknak, a nemzet tagjai, az emberek. Ne feledd azt az igazságot, hogy Erdély tõlünk senki sem veheti el, hanem csak magunk veszíthetjük el bûneink és tévedéseink következtében.

II.Légy hû vállalásodhoz és egyházadhoz.Õseid hite és Istene szent legyen és tisztelettárgya elõtted, mert erõs várunk lesz nekünk erdélyi magyaroknak az Isten és az õ háza, a templom.

III.Rendületlenül ragaszkodjál magyar anyanyelvedhez. Ne feledd el, hogy nyelvében él a nemzet. A nemzet nyelvének megõrzõi és kincsesházai azok a könyvek, melyeket a nemzet nagy költõi és tudósai írtak, temploma pedig az iskola. Magad és gyermeked magyarságának érdekében a könyvért és az iskoláért ne sajnálj soha, semmiféle anyagi áldozatot. Légy hû õsapáid nemes szokásaihoz,hagyományaihoz, meséihez, mondáihoz,zenéjéhez, dalaihoz és mûvészetéhez, mert azokban él magyarságod legnemesebb alkotóereje, magyar fajodnak lelke.

IV.Szeresd kivétel nélkül magyar véreidet, mert azok igazi édestestvéreid. Élj velök egyetértésbenés szeretetben. Vezetõidet azoknak legderekabbjai és legbecsületesebbjei közül választ, de aztán bízzál bennök, kövesd õketés engedelmeskedjél nekik. Bizalom és fegyelem nélkül nem maradhat fenn semmiféle emberi társadalom. Ne civakodj, ne pártoskodj,mert egyetértés nélkül, mint oldott kéve, hull szét szegény, sokat szenvedett magyar nemzeted. Lásd a búzaszál is önmagában gyönge és törékeny, de kévébe kötve nehezebben szakítható el, mint a kõoszlop.

V.Ne gyûlöld a veled együtt lakó idegennemzeteket, még akkor sem, ha ellenségeid.Igyekezzél velök, hacsak lehet, békességben élni. Magyar véreid ellen azonban azoknak szolgálatába a világ semmi kincséért se állj.Nemzetséged megtagadásának legerõsebb védõeszköze nem a gyûlölet, amelyet ellenségeid ellen táplálsz kebledben, hanem a nemzetedhez és önmagadhoz való rendíthetetlen hûséged.

VI.Szeresd családodat. Légy jó férj, jó apa, jó feleség, jó anya és jó gyermek. Ne feledd,hogy a nemzet nem ás, mint az egyszármazású vagy az egymáshoz simult családok összessége. Ha a család egészséges, erõs,becsületes, akkor a nemzet is egészséges, erõs és becsületes lesz. A tiszta erkölcsû család alkotja azt az alapját az államnak,amelynek megromlása után még a hajdan annyira híres és hatalmas Róma is rabigába görnyedt.

VII.Makacsul ragaszkodjál a birtokodban lévõ házhoz és földhöz, bármilyen kicsi legyen is az.Idegen nemzetbõl valónak el ne add, semmiáron és semmi körülmények között sem házadat,sem földedet, mert ne feledd, hogy kié aföld, azé az ország.

VIII.Tanulj és folytass hasznos mesterséget, ipart és kereskedést, mert ezek nélkül a nemzetnem lehet vagyonos és nem tehet jólétre szert.Ha az ipar és kereskedelem idegenek kezébekerül, akkor még saját házadban és saját földeden is idegenek szolgája leszel. Szorgalom és kitartó munka nélkül nincs sem egyéni, sem nemzeti önállóság és szabadság.

IX.Légy becsületes nemcsak magánéletedben,hanem a közdolgokat illetõ minden cselekedetedben is. Közéleti dolgodban, legyen az akár községed, akár egyházad, vármegyéd, vagy hazád ügyeivel kapcsolatos. Amerika nagy államférfiának, a villámhárító feltalálójának,Franklin Benjáminnak azt a bölcs mondását kövesd, amely azt tanítja, hogy a legjobb politika a becsületes politika.

X.Légy lelkedben, szavaidban és tetteidben igaz, önzetlen, õszinte és egyenes, mert ez az igaz magyar jellem. Ne csak a másét ne kívánd, hanem a közvagyont is olyan érintetlen szentségnek tekintsd, amelyet nemcsak nem szabad csorbítanod, hanem munkás hozzájárulásoddal éppúgy tartozol növelni, mint saját magánvagyonodat, mert a közvagyon egyszersmind a tied is. Ne feledd egy pillanatra sem, hogy hazád Erdély, csak úgy maradhat magyar, bárkié is legyen benne a hatalom, ha nemcsak a benne lakó egyes magyarok,hanem magyar községei, városai is virágzókés gazdagok lesznek.